Eiximeno Representacions

Eiximeno Representacions creada l’any 1974 per Joan Eiximeno, presta els serveis de representació en l’àmbit del moble i derivats a les províncies de Tarragona i Lleida. Actualment continua a l’avantguarda amb la segona generació d’agents comercials col·legiats. Membre del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Tortosa Terres de l’Ebre i de la Secció del Moble a l’àmbit provincial, autonòmic i estatal.

Eiximeno Representaciones, creada en el año 1974 por Juan Eiximeno, presta los servicios de representación en el ámbito del mueble y derivados en las provincias de Tarragona y Lleida. Actualmente continua en la vanguardia con la segunda generación de agentes comerciales colegiados.Miembro de Colegio de Agentes Comerciales de Tortosa y de la Sección del Mueble en el ámbito autonómico y estatal.

serveis

Dinamització

Dinamitzar la relació entre proveïdor i client, és la finalitat per tal d’optimitzar els recursos que tenim al nostre abast.

Impulsar la relación entre proveedor y cliente es el propósito para  optimizar los recursos que tenemos a nuestra disposición.

Anàlisi

L’anàlisi de les dades del mercat de consum i de projecció és una eina d’ús diari. Ens ensenya a projectar el futur a curt i mitjà termini.

El análisis de los datos del mercado de consumo y proyección es una herramienta para el uso diario. Nos enseña a proyectar el futuro a corto y medio plazo.

Formació

La formació de l’equip de vendes és imprescindible per transmetre les virtuts del material. Fer formació in situ o a les factories de producció és altament efectiu a la venda.

La formación del equipo de ventas es esencial para transmitir las virtudes del material. La formación in situ o en las fábricas de producción es altamente eficaz para la venta.

partners
our team

Ricard Eximeno

Area Manager

(+34) 666 437 520

Segona generació al món de la representació del moble i derivats. Des de l’any 1992 treballant per la dinamització comercial dels nostres clients i proveïdors.

Honradesa, confiança i seriositat, són els valors que el meu pare m’ha ensenyat i que he seguit durant quasi tres dècades.

Agent comercial Col·legiat nº. 903.

Segunda generación en el mundo de la representación del mueble y derivados. Desde el año 1992 trabajando para la dinamización de nuestros clientes y proveedores.

Honestidad, confianza y seriedad, son los valores que mi padre me ha enseñado y que he seguido durante casi tres décadas.

Agente Comercial Colegiado nº 903.

Joan Eiximeno

Fundador


(+34) 666 437 521

Agent comercial, inicia la seva empresa de representació del moble l’any 1974.  Gran coneixedor del món del moble i l’ebenisteria.
Propietari durant la dècada del 60 de l’ebenisteria Mobles JET,  fàbrica de mobles de menjador i dormitoris de matrimoni elaborat amb materials naturals. Experiència que li serveix per posteriorment dedicar-se al món comercial i que desenvolupa durant trenta anys.

Fundador de la secció del moble, associació emparada al col·legi d’Agents Comercials de Tortosa. President de la secció durant quasi set anys. Bis-president del col·legi d’Agents Comercials de Tortosa durant dotze anys.

Agente comercial, inicia su empresa de representación del mueble en 1974. Gran conocedor del mundo del mueble y la ebanistería. Propietario durante la década del 60 de la ebanistería Muebles JET. Fabrica de muebles de comedor y dormitorios de matrimonio elaborado con materiales naturales. Experiencia que le sirve para posteriormente dedicarse al mundo comercial y que desarrolla durante 30 años.

Fundador de la sección del mueble, asociación amparada en el colegio de Agentes Comerciales de Tortosa. Presidente de la sección durante casi 7 años. Vice-presidente del colegio de Agentes Comerciales de Tortosa durante 12 años.

contact

Avinguda Catalunya, 89 43870 Amposta - Tarragona

(+34) 977 704 514

(+34) 666 437 520